กองทุ่งมน ส. . การพัฒนาและการประเมินผลคุณภาพการจัดการความปวดของผู้บาดเจ็บในห้องอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน โรงพยาบาลเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, Roi-Et, Thailand, v. 1, n. 3, p. 191–204, 2020. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/253590. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.