นารถศิลป์ พ. . . การพยาบาลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิดเอสที ยก ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด : กรณีศึกษา 2 ราย. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, Roi-Et, Thailand, v. 1, n. 3, p. 101–112, 2020. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/253568. Acesso em: 28 ก.พ. 2024.