สีหาบัว น. . การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมองร่วมกับมีภาวะเลือดออกเหนือเยื่อหุ้มสมองชั้นนอก : กรณีศึกษา 2 ราย. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, Roi-Et, Thailand, v. 1, n. 3, p. 69–78, 2020. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/253561. Acesso em: 28 ก.พ. 2024.