พัฒนวิบูลย์ ศ. . .; พัฒนวิบูลย์ ศ. . . ผลการจัดท่าเพื่อลดความปวดในผู้ป่วยผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ หอผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, Roi-Et, Thailand, v. 1, n. 3, p. 63–68, 2020. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/253559. Acesso em: 28 ก.พ. 2024.