คำสวาสดิ์ ส. . . การดูแลตนเองของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตด้วยการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, Roi-Et, Thailand, v. 1, n. 3, p. 35–42, 2020. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/253555. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.