สังวร น.; บุญกอง จ. ผลการนวดประคบหลังด้วยถุงถั่วเขียวต่อการลดความปวดในระยะเจ็บครรภ์คลอด ในตึกคลอด โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, Roi-Et, Thailand, v. 1, n. 3, p. 19–26, 2020. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/253548. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.