นามเพ็ง ส. . . การเปรียบเทียบความรู้ในการปฏิบัติตัวก่อนและหลังการสอนสุขศึกษาในผู้ป่วยผ่าตัด ศัลยกรรมกระดูกขณะรอผ่าตัด โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, Roi-Et, Thailand, v. 1, n. 3, p. 11–18, 2020. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/253545. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.