กิริยะ ส. . . กระบวนการพัฒนาคุณภาพข้อมูลตามมาตรฐานโครงสร้าง 43 แฟ้ม โดยใช้วงจรคุณภาพของเครือข่ายสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, Roi-Et, Thailand, v. 3, n. 1, p. 25–40, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/253315. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.