สารกุล ก. ผลการจัดกิจกรรมโรงเรียนเพิ่มสุขตามแนวคิดการเสริมพลังอำนาจที่มีต่อการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, Roi-Et, Thailand, v. 2, n. 1, p. 149–162, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/252520. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.