วงค์พิมล บ.; สุทธิประภา พ.; วโรรส ว. .; เพิ่มพูล จ. รูปแบบการมอบหมายงานพยาบาล หอผู้ป่วยสามัญอายุรกรรม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, Roi-Et, Thailand, v. 2, n. 1, p. 135–142, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/252518. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.