รุจิชยากูร ส. ผลของโปรแกรมการสอนที่มีต่อความรู้ พฤติกรรมการดูแลตนเอง และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหืดโรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, Roi-Et, Thailand, v. 2, n. 1, p. 91–97, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/252508. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.