ลัพธวรรณ ศ. บทเรียนการดำเนินงานเยี่ยมบ้านของจังหวัดปัตตานี. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ, Roi-Et, Thailand, v. 2, n. 1, p. 83–90, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jrhi/article/view/252507. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.