(1)
บุตรศรีรักษ์ ส. .; ภิบาลศิลป์ ท. .; กุมภวา ธ. ผลของโปรแกรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อความรู้และทัศนคติ เกี่ยวกับระบบบริการการแเพทย์ฉุกเฉินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขัง อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด. J Res Health Inno Dev 2024, 5, 360-372.