(1)
ทัพโพธิ์ ส.; เหมวัฒน์ ร. . .; แนบโนนสูง ว. . . การพัฒนารูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลแบบเฉพาะโรคที่สำคัญ ตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน. J Res Health Inno Dev 2024, 5, 287-298.