(1)
แข็งแรง ม. . การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด โรงพยาบาลปทุมรัตต์. J Res Health Inno Dev 2024, 5, 262-274.