(1)
เกตุวร บ. . . การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคไข้เลือดออกในโรงพยาบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด. J Res Health Inno Dev 2024, 5, 176-185.