(1)
พันธภิบาล อ. . ผลของโปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพต่อสุขภาพช่องปากในโรงเรียนผู้สูงอายุ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด. J Res Health Inno Dev 2024, 5, 101-112.