(1)
สนั่นเอื้อ ป. . ผลของโปรแกรมการเตรียมตัวเพื่อการคลอดต่อการรับรู้ประสบการณ์การคลอดของมารดา ที่คลอดบุตรคนแรกในโรงพยาบาลโพนทอง. J Res Health Inno Dev 2024, 5, 75-87.