(1)
นิลพันธุ์ พ. . .; ทิดจันทึก อ. .; สายเชื้อ จ. .; ตันนุกูล ภ. . ผลของโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านอนามัยเจริญพันธ์ร่วมกับการใช้สื่อเพลงต่อความเข้มแข็งทางจิตใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักเรียนวัยรุ่นตอนต้น. J Res Health Inno Dev 2024, 5, 15-24.