(1)
ธนบดีวิวัฒ ฐ. .; ไชยรงศรี ร. การพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุม ระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ โรงพยาบาลนาดูน จังหวัดมหาสารคาม. J Res Health Inno Dev 2024, 5, 498-512.