(1)
ไชยวงค์ อ. . ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้สึกเครียดของหญิงตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลตติยภูมิ. J Res Health Inno Dev 2024, 5, 481-497.