(1)
วิชิต อ. . . การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษชนิดรุนแรง: กรณีศึกษา 2 ราย. J Res Health Inno Dev 2024, 5, 400-409.