(1)
นิลสุ พ. การพยาบาลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีโรคร่วมและมีภาวะแทรกซ้อนทางไตและหัวใจ: พหุกรณีศึกษา. J Res Health Inno Dev 2024, 5, 353-361.