(1)
อาชาสันติสุข . ก. . . รูปแบบการจัดการปัญหาการใช้ยาไม่ปลอดภัยในชุมชน. J Res Health Inno Dev 2024, 5, 298-312.