(1)
ชินคำ จ.; เกตุวร บ. .; พลเยี่ยม ร. . การวิจัยและพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการตกเลือดในระยะ 2-24 ชั่วโมง หลังคลอด ในโรงพยาบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด. J Res Health Inno Dev 2024, 5, 273-284.