(1)
มลาไสย์ ป. . .; ขามอาราม จ. . .; กุสุมาลย์ ธ. . ผลของโปรแกรมการให้ความรู้รายบุคคลต่อพฤติกรรมการดูแลเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่ป่วยด้วยโรคปอดอักเสบตามการรับรู้ของมารดาในโรงพยาบาลโพธิ์ชัย. J Res Health Inno Dev 2024, 5, 248-259.