(1)
สุวรรณบุตร ม. . การพัฒนาระบบบริการช่องทางด่วน สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลหนองแสง และเครือข่ายบริการสุขภาพ จังหวัดอุดรธานี. J Res Health Inno Dev 2024, 5, 141-152.