(1)
สุ่มมาตย์ ป. . การพัฒนารูปแบบการนำมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลชุมชน ขนาด F2 จังหวัดร้อยเอ็ด สู่การปฏิบัติ. J Res Health Inno Dev 2024, 5, 53-68.