(1)
หนูอินทร์ . ส. . การศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของพระสงฆ์ในจังหวัดนครพนม. J Res Health Inno Dev 2024, 5, 35-43.