(1)
จินดาพรรณ บ. . . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์. J Res Health Inno Dev 2023, 4, 102-111.