(1)
พูนวศิน ธ. .; อาภรณ์รัตน์ เ. . การพัฒนารูปแบบการดูแลต่อเนื่องที่บ้านของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง. J Res Health Inno Dev 2023, 4, 126-136.