(1)
วิมลวรรณ ธ. . โปรแกรมการจัดการตนเองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด. J Res Health Inno Dev 2023, 4, 18-25.