(1)
คงบุญ ช. . ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมาตรฐานสมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) จังหวัดนครพนม. J Res Health Inno Dev 2023, 4, 139-149.