(1)
ชินาภาษ จ. .; สุวรัตน์ชัย ป. .; จันทวีสุข ส. .; กุลราช ว. .; เหล่าสาร ก. . . โครงการการพัฒนาระบบการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจแบบเปิดโรงพยาบาลสองคู่หู (โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์และโรงพยาบาลศรีสะเกษ) ภายใต้นโยบาย Innovative Health Care Management. J Res Health Inno Dev 2023, 4, 79-87.