(1)
โสดาภักดิ์ ช. . รูปแบบในการดำเนินงานการส่งเสริมการใช้ยาในผู้สูงอายุ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม. J Res Health Inno Dev 2023, 4, 52-65.