(1)
สายรัตน์ ม. . . .; ทิพมณี ป. . .; บุญคงที่ จ. . .; มูลพิศูจน์ ว. . .; พลสุวรรณ น. . . ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมการออกกําลังกายและการบริโภคอาหาร ในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองห้อง. J Res Health Inno Dev 2022, 3, 99-109.