(1)
เกณฑ์สาคู ส. . . ประสิทธิผลโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด. J Res Health Inno Dev 2022, 1, 80-88.