(1)
นิ่มสอาด บ. . . การพัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังผู้ป่วย โดยใช้สัญญาณเตือนภาวะวิกฤตในหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพระยืน จังหวัดขอนแก่น. J Res Health Inno Dev 2022, 1, 173-183.