(1)
ตั้งภักดี ศ. .; อังคณิตย์ ม. . การประเมินผลสัมฤทธิ์งานบริการให้การปรึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการพยาบาลโดยใช้รูปแบบ CIPPIEST. J Res Health Inno Dev 2022, 1, 146-161.