(1)
นารถศิลป์ พ. . . การพยาบาลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิดเอสที ยก ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด : กรณีศึกษา 2 ราย. J Res Health Inno Dev 2020, 1, 101-112.