(1)
สีหาบัว น. . การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมองร่วมกับมีภาวะเลือดออกเหนือเยื่อหุ้มสมองชั้นนอก : กรณีศึกษา 2 ราย. J Res Health Inno Dev 2020, 1, 69-78.