(1)
คำสวาสดิ์ ส. . . การดูแลตนเองของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตด้วยการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ. J Res Health Inno Dev 2020, 1, 35-42.