[1]
ทัพโพธิ์ ส., เหมวัฒน์ ร. และ แนบโนนสูง ว. 2024. การพัฒนารูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลแบบเฉพาะโรคที่สำคัญ ตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ. 5, 1 (มี.ค. 2024), 287–298.