[1]
เกตุวร บ. 2024. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคไข้เลือดออกในโรงพยาบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด . วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ. 5, 1 (มี.ค. 2024), 176–185.