[1]
สนั่นเอื้อ ป. 2024. ผลของโปรแกรมการเตรียมตัวเพื่อการคลอดต่อการรับรู้ประสบการณ์การคลอดของมารดา ที่คลอดบุตรคนแรกในโรงพยาบาลโพนทอง. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ. 5, 1 (มี.ค. 2024), 75–87.