[1]
อาชาสันติสุข .ก. 2024. รูปแบบการจัดการปัญหาการใช้ยาไม่ปลอดภัยในชุมชน. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ. 5, 1 (ก.พ. 2024), 298–312.