[1]
รัชโพธิ์ น. 2023. การจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ. 4, 3 (ธ.ค. 2023), 247–255.