[1]
พูนวศิน ธ. และ อาภรณ์รัตน์ เ. 2023. การพัฒนารูปแบบการดูแลต่อเนื่องที่บ้านของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ. 4, 2 (ส.ค. 2023), 126–136.