[1]
คงบุญ ช. 2023. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมาตรฐานสมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) จังหวัดนครพนม . วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ. 4, 1 (เม.ย. 2023), 139–149.