[1]
ชินาภาษ จ. , สุวรัตน์ชัย ป. , จันทวีสุข ส. , กุลราช ว. และ เหล่าสาร ก. 2023. โครงการการพัฒนาระบบการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจแบบเปิดโรงพยาบาลสองคู่หู (โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์และโรงพยาบาลศรีสะเกษ) ภายใต้นโยบาย Innovative Health Care Management. วารสารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ. 4, 1 (มี.ค. 2023), 79–87.